Tennhantverk från Gotland

Hållbarhetspolicy för Wisby tenn

 

Wisby tenn tar ansvar och bidrar till en hållbar utveckling. Det är självklart för oss att skapa ett långsiktigt värde - för oss, våra kunder och för samhället – där såväl människor som miljön är i fokus för en hållbart lönsam verksamhet idag och i framtiden.

 

Hållbarhetspolicyn bygger på företagets grundläggande värderingar och anger företagets övergripande ambitioner avseende företagets miljömässiga och sociala ansvar.

 

Hållbarhetspolicyn ska integreras i alla delar av vår verksamhet och bidra till långsiktig lönsamhet, ett stärkt varumärke och stötta våra övergripande visioner.

 

Hållbarhetsarbete

Wisby tenns verksamhet ska bedrivas med minsta möjliga negativa påverkan på människa och omgivning, i syfte att ta vårt ansvar för en hållbar utveckling och tillföra vår verksamhet värden. Det är givet för oss att följa och uppfylla relevanta lagar, förordningar och andra tillämpliga krav.

 

Verksamheten bedrivs i enlighet med internationella konventioner som FN Global Compacts 10 principer, ILO:s kärnkonvention samt arbetar för att bidra till FN:s globala mål.

 

Genom att arbeta med dessa områden ska företaget minimera sin negativa klimatpåverkan, utveckla hållbarhetsarbetet i leverantörskedjan samt säkerställa våra medarbetares motivation och engagemang.

 

Hållbarhetsmål

  • Vi ska vara en av branschens bästa arbetsplatser, som en del i att ha hållbara medarbetare.
  • Företaget har en nollvision om arbetsplatsolyckor och stressrelaterade sjukdomar.
  • Minimera materialspill genom god planering.
  • Vi ska ha nöjda kunder.

 

Kvalitetsarbete

Kvalitet genomsyrar vårt dagliga arbete och det är en självklarhet för alla medarbetare att leverera hög kvalitet. På företaget arbetar vi utifrån hållbarhetspolicyn och våra övergripande kvalitetsmål.

 

Företaget skall arbeta systematiskt och förebyggande så att kunden får den tjänst som efterfrågats, i rätt tid och till rätt kostnad.

 

Affärsetik

Wisby tenn skall ha ett öppet företagsklimat, hög affärsetik och alltid se möjligheterna med nya förbättringar. Vår verksamhet ska bedrivas enligt god affärssed, främja fri konkurrens och hålla hög etisk standard. Ingen form av korruption, maktmissbruk, muta eller penningtvätt är tillåten. Representation samt givande och mottagande av gåvor ska präglas av öppenhet, måttfullhet och alltid ha ett naturligt samband med affärsrelationen. Konfidentiell information som rör företaget eller våra kunders verksamhet får bara användas för det ändamål den är avsedd.

 

Våra medarbetare, kunder och leverantörer är våra viktigaste källor till insikt om eventuella brister som måste rättas till. Den som misstänker ett missförhållande som strider mot företagets värderingar, affärsetik eller lagstiftning ska ha möjlighet att komma till tals utan rädsla för repressalier.

 

Ansvar och styrning

Företagets ledning i samråd med anställda tar fram och fastställer policyn.

Företagets ägare har det yttersta ansvaret för att hållbarhetspolicyn följs.

Hållbarhets- och kvalitetsarbetet ska ingå som en naturlig och integrerad del i hela företaget.

 

Uppdatering

Policyn uppdateras årligen eller vid behov. Senast fastställd / reviderad 2023-08-27.